offroad

Felhasználási feltételek.

1. A Hirdető

Jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseivel összefüggésben Hirdetőnek minősül az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki saját, vagy harmadik személy nevében apróhirdetést helyez el a Portálon.

2. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés elektronikus úton, a Portálon elvgezhető ún. Regisztráció folyamán jön létre.
A Regisztráció során a Hirdető egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a jelen Felhasználási feltételeket elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja.
A Felhasználási feltételek elfogadása esetén a Szolgáltató a Regisztrációt követően, egy - a rendszer által automatikusan generált - elektronikus levél formájában tájékoztatja arról, hogy a Regisztráció sikeres volt. Ezen értesítés tartalmaz egy hivatkozást is, melyre kattintva a Hirdető aktívvá tudja tenni a regisztrációját. Amíg hirdető nem aktiválja a regisztrációját, addig a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem elérhető Hirdető számára.

3. A szerződés időtartama

A szerződés határozatlan időtartamú.
Amennyiben Hirdető nem kívánja tovább igénye venni a Szolgáltató által a Portálon nyújtott szolgáltatást, akkor a Hirdető törölheti a saját regisztrációját: ekkor a Felek közötti jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik. (A regisztráció törlésével a Hirdető által feladott hirdetések is visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.)
A Portált működtető számítógépes rendszer - amennyiben Hirdető egy ideje nem vette igényba a Portál szolgáltatásait - bizonyos időközönként (automatikusan generált) elektronikus levélben megerősítést kér Hirdetőtől, hogy továbbra is igénybe kívánja-e venni Portál szolgáltatásait. Amennyiben ezen levelekre Hirdető nem reagál, akkor a Szolgáltató jogosult a Hirdető regisztrációját törölni: ezzel egy időben a szerződés Hirdető és Szolgáltató között megszűnik.

4. Hirdetési díj

A Hirdetőt a Portálon megjelenő apróhirdetésekért díjfizetési kötelezettség nem terheli, a Szolgáltató a Hirdető számára a szolgáltatást ingyenesen biztosítja.

 

5. Adatkezelés

A Szolgáltató jogosult valamennyi szolgáltatatási szerződését iktatni és a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon tárolni azokat akár elektronikus, akár nyomtatott formában is. A szolgáltatási szerződésből nyerhető személyes adatokat Szolgáltató harmadik személynek csak Hirdető egyértelmű beleegyezése esetén adhatja tovább.

6. Szolgáltatás

A hirdetési időtartam alatt Szolgáltató szavatolja a Portál folyamatos működését oly módon, hogy a Portál a naptári évnek legalább a 99%-ában elérhető az interneten keresztül. A Szolgáltató azonban nem felel az egyéb Internetes szolgáltatók, valamint az Internetes hálózat esetleges problémáiért feltéve, hogy az neki nem felróható okból következett be.
Külön megállapodás hiányában az apróhirdetések feltöltése és azok szerkesztése vagy törlése a Hirdető feladata. A feltöltött hirdetések tartalmáért minden esetben a Hirdető felel.

7. Hirdetés tartalma

Hirdető nem tölthet fel a Portálra olyan hirdetést, amely a Portál témaköréhez nem kapcsolódik, vagy amelyik jogszabályba, illetve a jó erkölcsbe ütközik, vagy amely más internetes protált reklámoz (vagy bármi más módon sértheti a Szolgáltató és/vagy a Portál érdekeit). A Hirdető által feltöltött hirdetés semmilyen körülmények között nem tartalmazhat valótlan adatot. Amennyiben a hirdetésnek - jogszabály alapján - valamilyen kötelező tartalmi elemet is tartalmaznia kell, akkor annak elhelyezése is a Hirdető feladata.
Jelen pont megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Hirdető nem megfelelő hirdetését (és akár a Hirdető valamennyi hirdetését, és adatát) törölni.

8. Igényérvényesítés

Ha a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltatóval szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Hirdető által elhelyezett hirdetéshez kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatosn felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve a Szolgáltatónak ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül megtéríteni.

9. A szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnik:

10. Egyebek

A szolgáltatási szerződés tekintetében a felek az írásbeli formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében, mely alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik.
Jelen Felhasználási feltételek valamint az ez(ek) alapján létrejövő jogviszony tekintetében a magyar nyelv az irányadó.
A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen Felhasználási feltételek, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak.
A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen Felhasználási feltételek 2015. Január 12-én léptek életbe, és visszavonásáig érvényesek. Ezzel egy időben a korábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - melyek 2004. szeptember 15-én léptek életbe - hatályon kívül helyeződnek.